Priser treningsrom

149,- /måned uten bindingstid!

Depositum kodebrikke: 100kr.

Er du ikke medlem av AFSK kommer medlemskontingent på 350,- /år i tillegg

Medlemsvilkår og Avtalegiro

Rettigheter og plikter for abonnenter av treningsrommet i Aurskoghallen:

AFSK trening:

 • Har null toleranse for doping og kan utestenge kunder som benytter seg av alle former for dopingmidler.   
 • Skal holde apparater og lokaler i best mulig stand  
 • Kan med 7 dagers forvarsel holde stengt eller redusere tilbud og åpningstider i forhold til kundenes etterspørsel i eller forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for personskader og tap av eller skade på personlige eiendeler, med mindre dette er en direkte følge av at AFSK trening har opptrådt uaktsomt  
 • Personopplysninger: Adgangskontroll ved at medlemmets adgangskort blir registrert ved inngang i treningsrommet. All informasjon lagret i AFSK’s medlemsdatabase vil kun benyttes internt og vil ikke videreformidles til andre parter. Informasjon lagret ved inngåelse av medlemskap vil bli slettet senest ett år etter oppsigelse. Behandlingsansvarlig for personopplysninger er daglig leder i AFSK.
 • Fastsetter de regler som gjelder i treningsrommet. 

Medlemmet:  

 • Er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 • Er forpliktet til å avgi dopingprøve hvis Antidoping Norge foretar dopingkontroll.  
 • Aldersgrense: Medlemmer av AFSK kan bli abonnenter av treningsrommet fra det året de fyller 16 år. Brukere kan bli bedt om å vise legitimasjon.   
 • Forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir  
 • Må betale kr. 100,- i depositum for adgangskort. Betaling kan skje kontant eller via Vipps #546374. Hvis kortet mistes eller blir ødelagt tilfaller depositumet AFSK. 
 • Plikter å melde fra om adresseendring
 • Er selv ansvarlig for at sitt personlige adgangskort / nøkkelbrikke ikke brukes av andre personer. Ikke anledning å ta med seg gjester inn i treningsrommet på personlig brikke/kort. Ved brudd på disse bestemmelsen kan kortet inndras uten varsel.
 • Ved mistet kort er kunden selv ansvarlig for å melde i ifra til senteret om dette.

Avbrudd av medlemskap:  

 • Ved kjøp av abonnement gjelder avtaleloven  
 • Det innvilges ikke avbrudd av abonnementet ved ferieavvikling eller praksisperioder  
 • Ved andre forhold som dokumentert flytting eller sykdom kan avbrudd/frysing innvilges ved å sende en epost til dagligleder@afsk.no.
 • Oppsigelse må gjøres på epost.

Oppsigelse av medlemskapet:  

AFSK trening forbeholder seg retten til å si opp avtalen med medlemmet dersom vedkommende foretar brudd på AFSK trening sine retningslinjer:  

 • Tyveri fra senteret eller dets medlemmer  
 • Misbruk av dopingmidler, rusmidler eller narkotika  
 • Ikke oppfyller AFSK trening sin aldersgrense på 16 år
 • På en eller annen måte opptrer i strid med AFSK trening sine interesser og formål - opptrer truende overfor ansatte eller medlemmer  
 • Ikke overholder trivselsreglene på sentrene  
 • Misbruker treningsutstyret og/eller lokaler  
 • Idrettslag og lignende kan ikke benytte AFSK trening sine fasiliteter til organisert gruppetrening (med mindre det er avtalt med daglig leder).

AvtaleGiro:

 • Ved oppsigelse opphører abonnementet ved utgangen av den første hele kalendermåneden, som kommer etter oppsigelsesmåneden
 • Ved inngåelse av abonnement betales det kontant for inneværende måned.
 • Når Avtalegiro-fullmakten er opprettet i medlemmets bank og AFSK trening har mottatt fullmakten i sitt medlemssystem, kan første Avtalegirotrekk foretas
 • Det kan ta opptil 2-6 uker for medlemmets bank å behandle fullmakten
 • Terminbeløpet forfaller til betaling den 15. hver måned
 • Terminbeløpet blir trukket fra medlemmets konto uavhengig av treningsmengde
  Medlemmet må selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra korrekt konto ved endring av bankkonto.
 • Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato, sendes kravet til 3.part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler iht inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft
 • Oppsigelse skal sendes på epost til dagligleder@afsk.no. 
 • AFSK forbeholder seg retten til, med forutgående varsel minst en måned i forkant, å regulere abonnementsprisen