Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 2007. Bestemmelsene ble revidert på idrettstinget i 2015 og 2019.

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon.


Childrens rights in english: 


Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i en klubb (hentet fra Idrettsforbundets sider): 

Barneidrettsansvarlig skal:

1)    Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

2)    Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper.

3)    Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

4)    I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref. utviklingsplanen..

5)    I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten for å stimulere til helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.

6)    Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med lav betalingsevne.

7)    Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten uavhengig av bakgrunn.

 Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:

  • Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, f.eks. temakvelder, samlinger og fagseminarer.
  • Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som ligger på NIFs e-læring.


Barneidrettsansvarlig i AFSK

Barneidrettsansvarlig rapporterer til hovedstyret, deltar på møter etter avtale og behov.

  • Deltar på gruppenes styremøter etter eget ønske eller ved innkalling. Fungerer som et bindeledd mellom hovedstyret og undergruppene og enkeltmedlemmer. 
  • Påser og sikrer at gruppene tar inn over seg og følger barneidrettsbestemmelsene, i form av variert treningsopplegg / -økter, og deltar under planlegging av arrangement hos de forskjellige grupper. 
  • Påse at grupper legger til rette for at aldersgrupper har mulighet til å delta på flere aktiviteter – i form av at grupper og lags treninger ikke legges på samme tidspunkt. 
  • Deltar på foreldremøter hos forskjellige grupper og lag, med informasjon om klubben og gruppenes aktiviteter og tilbud til barn. 


Tips til foreldre: 


Myter omkring barneidrett: